Mapa (klikalna)

Inicjatywa Ministrów Obrony Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
dotycząca intensyfikacji trójstronnej współpracy polity
czno-wojskowej i wojskowej

I.

Na podstawie wspólnej deklaracji złożonej przez Ministrów Obrony w Paryżu, w dn. 3.03.1994 r. została ustanowiona niemiecko-francusko-polska współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony, która przyniosła konkretne postępy we wzajemnym zrozumieniu, głównie za sprawą wspólnych ćwiczeń sił lądowych.

W przekonaniu, że wszystkim trzem państwom przypada szczególna odpowiedzialność w kształtowaniu architektury bezpieczeństwa europejskiego, zamierzają one pogłębiać swoją współpracę również w celu zaprezentowania jej modelu innym partnerom.

Ministrowie Obrony zamierzają nadać dodatkowy wymiar dotychczasowej trójstronnej współpracy wojskowej dążąc do wspólnego stanowiska w najważniejszych kwestiach polityczno- -wojskowych.

II.

W celu zintensyfikowania współpracy wojskowej Ministrowie Obrony powołają Wspólną Wojskową Grupę Koordynacyjną i postawią jej zadanie opracowania trzyletniego programu współpracy, który zostanie przedstawiony im do zatwierdzenia.

Do składu Wspólnej Wojskowej Grupy Koordynacyjnej każde z Państw wyznaczy:

- zastępcę szefa Sztabu Generalnego oraz sekretarza;

- przedstawiciela departamentu odpowiedzialnego za politykę wojskową.

Przewodniczenie pracom Wspólnej Wojskowej Grupy Koordynacyjnej, w tym sekretariatu, jak również nadzór nad wykonaniem programu będzie realizowane na zasadzie corocznej przemienności.

W razie potrzeby sekretariat Wspólnej Wojskowej Grupy Koordynacyjnej może korzystać z doświadczeń instytucji realizujących współpracę niemiecko-francuską.

Program niemiecko-francusko-polskiej współpracy wojskowej będzie obejmował w miarę możliwości następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzenie w ciągu roku przynajmniej jednego wspólnego ćwiczenia, względnie jednego istotnego zamierzenia z udziałem każdego rodzaju sił zbrojnych trzech państw, przy czym konsekwentnie będzie się dążyć do organizowania ćwiczeń z udziałem kilku rodzajów sił zbrojnych;

- spotkania (seminaria) ekspertów ministerstw obrony mające na celu uzgodnienie stanowisk w odniesieniu do problemów związanych z bezpieczeństwem i obronnością;

- intensyfikację wymiany personelu przy wykorzystaniu ważnych wspólnych przedsięwzięć wojskowych dla rozwinięcia idei wielonarodowości w łonie trzech armii.

III.

Ponadto, w celu uzgodnienia stanowisk dotyczących kwestii polityki bezpieczeństwa i obrony wynikającej ze współpracy trójstronnej lub przedstawienia poczynionych uzgodnień dwustronnych wysocy rangą przedstawiciele ministerstw obrony będą odbywać regularne spotkania.

Ministrowie również polecą Wspólnej Wojskowej Grupie Koordynacyjnej, aby w miarę możliwości - w ramach trójstronnych przedsięwzięć - starała się zbadać podstawy wielostronnej współpracy rozszerzonej o wymiar europejski.

Warszawa, 3 luty 1997 r.

 

Volker Rühe Federalny Minister Obrony Republiki Federalnej Niemiec

Charles Millon Minister Obrony Republiki Francuskiej

Stanisław Dobrzański Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page

INTERNET CONSULTANT