Mapa (klikalna)

Informacja na temat znaczenia i stanu współpracy
w dziedzinie gospodarczej w ramach Trójkąta Weimarskiego

Współpraca trójstronna w ramach Trójkąta Weimarskiego realizowana jest także, aczkolwiek w niewielkim zakresie, pomiędzy firmami i regionami Polski, Niemiec i Francji, w układzie trójstronnym. Przykłady takiej współpracy to:

- budowa przez niemiecką firmę Ritterbau stadionu w Paryżu, poddostawcą konstrukcji stalowych jak Mostostal,

- inwestycje francuskiej firmy St. Gobain w hucie Szkła Strzemieszyce wspólnie z jej niemiecką filią Verglas,

- wspólne przedstawicielstwo w Polsce Dresdner Bank i Banque Nationale de Paris,

- rekonstrukcja sieci stacji benzynowych ELF w Niemczech, w której uczestniczą polscy poddostawcy,

- współpraca regionalna pomiędzy francuskim regionem Limoges, okręgiem gdańskim i regionem Środkowej Frankonii,

- wspólny bank spółdzielczy utworzony przez Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni we Wrocławiu zrzeszający 194 banki spółdzielcze wspólnie z niemieckim SGZ-Bank z Frankfurtu nad Menem i francuskim Credit Motvel z Laval.

- Niemcy i Francja - nasi partnerzy w ramach Trójkąta Weimarskiego - należą do głównych partnerów gospodarczych Polski. RFN jest dla Polski pierwszym partnerem handlowym, a wśród inwestorów zagranicznych stoi na drugim miejscu. Francja zajmuje piątą pozycję wśród naszych partnerów handlowych i inwestycyjnych. Obroty handlowe z wyżej wymienionymi krajami cechuje duża dynamika wzrostu i saldo ujemne, z Francją od 1992 roku.

* Niemcy i Francja są konsekwentnym orędownikiem i sprzymierzeńcem Polski w jej staraniach o pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Słowa poparcia wypowiadane są na najwyższych szczeblach. Z drugiej strony nie należy zapominać, że firmy francuskie i niemieckie pozostają ze sobą w ostrej konkurencji, powodując częste napięcia w Unii i konieczność poszukiwania kompromisu. Oznacza to, w pewnym uproszczeniu, że uzgodnienia dokonane pomiędzy RFN i Francją kształtują politykę gospodarczą Unii Europejskiej. Interes Polski wymaga więc, by konsultacje w ramach Trójkąta Weimarskiego rozszerzyć o spotkania ministrów gospodarki, które winny stać się istotnym instrumentem w procesie zbliżania RP do Unii Europejskiej.

* Uwzględniając powyższe, minister Wiesław Kaczmarek, w trakcie ostatniej wizyty w RFN (marzec 1997) zaproponował federalnemu ministrowi gospodarki uzupełnienie Trójkąta Weimarskiego o spotkanie ministrów gospodarki Polski, Niemiec i Francji. Propozycja została przyjęta przez ministra Rexrodta. Minister Rexrodt zwrócił uwagę, że tego typu konsultacje winny być poprzedzone zdefiniowaniem projektów współpracy trójstronnej. Stanowisko Francji w sprawie trójstronnych konsultacji ministrów gospodarki jest aktualnie sondowane.

* Celem konsultacji gospodarczych w ramach Trójkąta Weimarskiego winno być:

- zbliżenie stanowisk ministrów gospodarki Polski, Niemiec i Francji dla ich prezentacji wobec Brukseli,

- rozstrzyganie spraw spornych i wypracowanie jednolitego stanowiska wobec Unii (np. postępowania antydumpingowe, sprawa realizacji polsko-niemieckiej umowy o zatrudnieniu i jej rozszerzenia na inne kraje),

- przegląd ważniejszych problemów gospodarczych Polski w aspekcie adaptacji gospodarki Polski do wymogów Unii.

* Obszarami współdziałania mogłyby być: infrastruktura telekomunikacyjna, budowa autostrad, przejścia graniczne na przyszłej wschodniej granicy UE, ochrona środowiska, realizacja idei budowy linii kolejowej Paryż?Berlin?Moskwa, udział polskiego przemysłu zbrojeniowego we francusko-niemieckich programach oraz współpraca na rynkach krajów trzecich, zwłaszcza wschodnich.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page

INTERNET CONSULTANT