Mapa (klikalna)

Ewa Hogren - malarstwo

Zofia Borucińska

...urodziła się w Polsce. Od 1980 roku mieszka i pracuje w Szwecji. Studiowała historię sztuki w Art College Helsingborg - Lund oraz malarstwo w pracowni prof. Anneli Lantz. Obecnie studiuje architekturę wnętrz na uniwersytecie w Kopenhadze.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, projektowaniem graficznym i rzeźbą. Jest członkiem szwedzkiego związku artystów "Svenska Konstnarsforbundet". Wystawiała w Kopenhadze, Helsingborg i Krappenrup w Szwecji, Danii, w Nicosii na Cyprze oraz w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.
Brała udział w ponad trzydziestu wystawach tematycznych w Szwecji i Danii, gdzie otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Prace w zbiorach prywatnych na całym świecie.


Kobiecość jako zjawisko jest tak rozległa i zróżnicowana, że trudno ją zdefiniować. Bardzo często jej aspekty są kontrastowe i zakresem swym daleko wybiegają poza to, z czym kobiecość zwykle się nam kojarzy - ciepłem, urokiem, miękkością i łagodnością. Zawiera w sobie archetypy jak macierzyństwo, zespolenie miłosne, tkliwość i magiczną moc "łagodzenia świata", ale także sprzeczną burzę emocji, odczuć, władzę, niemoc, czasem agresję skrywaną lub jawną. Zbiór obrazów zatytułowany "kompozycja wewnętrzna" opowiada o różnorodności kobiecej natury. Na optymistycznej i kolorowej palecie barw kobiety przyjmują różne oblicza ukazujące wewnętrzne brzmienie ich duchowego i realnego świata. By być, choć przez chwilę, w świecie Ewy Hogren, nie wystarczy widzieć. Trzeba poczuć, zanurzyć się. Nie ma tu pustych retoryk, nie ma "przypisywania przekazu" na siłę. Obrazy malarki przyciągają uwagę olbrzymim ładunkiem energetycznym, mocną folklorystyczną paletą barw. Przeciwstawiają się destrukcji "wartości naturalnych", wyzwalają wzruszenia, prowokują, pomagają wydobyć z codziennych zdarzeń poetykę chwili.
Sztuka Ewy Hogren nie uzurpuje sobie prawa do przetwarzania natury - nawet formy bliskie abstrakcji zakorzenione są w realnym świecie. Proste środki wyrazu, proste znaki - krajobraz malarski przenika postacie, twarze stają się współistniejące z krajobrazem. Jest to malarstwo niejako wprost, bez estetycznych i warsztatowych uprzedzeń - zbędny jest tu interpretacyjny klucz pozwalający odczytać "tajemne znaczenie". Płótna i ich tytuły postrzegamy niemal jak fotograficzny przekaz chwili, uchwycenie emocji, rejestrację oglądu rzeczywistości. Nie ma tu miejsca na "letniość" - trwa nieustanne mieszanie żywiołów, namiętności, emocji. Zmysłowe barwy i kształty wydają się być inspirowane płótnami ekspresjonistów. Malarskie światy Ewy Hogren są dotykalne, sensualne, "ziemskie". Zestawione ze sobą bez modulacji i łagodnych przejść ultramaryny, czerwienie, szafiry, brązy, zielenie i żółcie potęgują wibracje barw, rytmiczne pulsowanie kolorowych płaszczyzn. To nie gramatyka sztuki - to jej poezja; nie widać utopijnego dążenia do absolutu, jest za to absolutna (choć niebezrefleksyjna) emanacja jaskrawości życia. Jednak pod powierzchnią barwnych plam zaklęty jest niepokój - kronika wewnętrznego koloru, podszyta jest smutkiem, może nostalgią?

Ewa Hogren - painting

...was born in Poland but has been living and working in Sweden since 1980. She studied history of arts and painting in Art College Helsingborg-Lund under Prof. Anneli Lantz's guidance. Now she studies architecture of interiors at the University in Copenhagen. She is engaged in easel painting, graphic design and sculpture. She is a member of Swedish artists' association-Svenska Konstnarsforbundet. She took also part in more than thirty collective exhibitions in Sweden and Denmark, where she received numerous rewards and honorable mentions.
Works in worldwide private collections.


Femininity has so many meanings and different faces, that it is difficult to define. Many aspects of femininity reach far beyond of what is traditionally perceived as feminine characteristics-warmth, beauty, gentleness. The woman figure is an archetype of maternity, lovemaking, tenderness and has the magical power of "soothing the world". However, femininity may also be associated with many contradicting emotions such as longing for power and powerlessness, hidden or open aggression. Collection of paintings titled "Internal composition" tells us about different aspects of woman's nature. Women are portrayed with a colorful and optimistic palette, which conveys the emotions of their spiritual and real world.
To be, at least for a while, in Ewa Hogren's world, it is not enough to see. One has to feel, to go deep into it. There are no empty rhetoric, no "attribution of a message" by force. Great energetic charge of the paintings, strong folkloristic palette of colours attract the attention. They oppose the destruction of "natural values", release emotions, provoke, help getting out the poetics of the moment from everyday events.
The art of Ewa Hogren does not usurp to itself the right to transform nature-even the forms close to abstraction are rooted in real world. Simple means of communication, simple signs- the landscape of painting penetrates the characters, faces become coexisting with the landscape of painting penetrates the characters, faces become coexisting with the landscape. It is a kind of straightforward painting, without any aesthetic and workshop prejudices -an interpretation key, which lets one read the "secret meaning" is needless here. We see the paintings and their titles as a photographic transfer of the moment, as seizing emotions, registration of seeing the reality. There's no place for tepidity-the elements, passions, emotions get mixed all the time. Sensual colours and shapes seem to be inspired by paintings of expressionists. Painting worlds of Ewa Hogren are tonehable, sensual, "earthly"?..? when confronted with one another without any modulation and mild transitions the ultramarines, reds, sapphire-blues, browns, greens and yellows intensify the vibrations of colours, rhythmic pulsation of colourful surfaces. It is not the grammar of art-it is its poetry; utopian aim to the absolute cannot be seen, but there is an absolute (though not without reflection) emanation of the brightness of life. However, under the surface of colourful stains there is a magic anxiety-the chronicle of inner colour is lined with sorrow, maybe nostalgy?

HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT