Mapa (klikalna)

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie projektu budżetu MON na rok 2005 i zakupów uzbrojenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP

1. Polskie Lobby Przemysłowe stwierdza, że pomimo znacznego w ostatnich latach wzrostu wydatków obronnych, nakłady na obronę narodową mierzone na jednego mieszkańca i na jednego żołnierza są nadal znacznie niższe niż średni wysiłek państw NATO. Dlatego też w przyszłości należy rozważyć podwyższenie współczynnika 1,95% PKB określającego wielkość budżetu MON przypadającego na dany rok, a w pierwszej kolejności przywrócić stan, w którym był on odnoszony do bieżącego, a nie poprzedniego roku, co jest omijającą prawo i logikę manipulacją. Pozwoliłoby to zmienić na korzyść proporcje w wydatkach obronnych między Polską a innymi członkami NATO.
2. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe zawarte w projekcie budżetu MON na rok przyszły, to uważamy, że więcej niż dotychczas trzeba wydać na modernizację sprzętu wojskowego nie tylko w siłach wysokiej gotowości, ale także w innych jednostkach przewidzianych do obrony terytorium kraju. Wśród zadań priorytetowych - oprócz przewidzianych w projekcie budżetu - powinna znaleźć się modernizacja amunicji, a także dokończenie i pełne wdrożenie jedynego w obecnej chwili Strategicznego Programu Rządowego Loara. Konieczne jest też ustanowienie nowych programów strategicznych przynajmniej w kilku ważnych dla polskiej armii i przemysłu dziedzinach.
3. Ewidentną słabością zaproponowanego przez Rząd budżetu MON są zapisane w nim żenująco niskie nakłady na prace badawczo-rozwojowe związane z obronnością. Ich poziom zagraża realizacji rozpoczętych wcześniej programów oraz niewątpliwie pogorszy i tak już bardzo trudną kondycję jednostek i ośrodków badawczo-rozwojowych prowadzących prace w sektorze obronnym. Negatywnym zjawiskiem jest brak współpracy pomiędzy KBN a MON przy finansowaniu i realizacji projektów celowych w zakresie B + R. Zdaniem Polskiego Lobby Przemysłowego niezbędne jest wypracowanie i przyjęcie przez MON - we współpracy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji - wieloletniego, perspektywicznego programu prac badawczo-rozwojowych, będącego częścią programu modernizacji polskiej armii. Ciałem opiniującym wieloletni program prac badawczo-rozwojowych powinna być Rada ds. Uzbrojenia, której powołania od pewnego czasu się domagamy.
4. Nasze zaniepokojenie budzą również zaproponowane w budżecie MON na 2005 rok zbyt małe nakłady na remonty sprzętu wojskowego znajdującego się w wyposażeniu naszych sił zbrojnych, a zwłaszcza na remont niedawno pozyskanych samolotów MiG-29. Nie można zapominać o tym, że oprócz zakupów nowego uzbrojenia, istotnym sposobem unowocześnienia polskiej armii powinna być modernizacja posiadanego uzbrojenia przez wojskowe zakłady produkcyjno-remontowe współpracujące z odpowiednimi jednostkami badawczo-rozwojowymi.
5. Uważamy ponadto, że powinny wzrosnąć, określone w projekcie budżetu MON na bardzo niskim poziomie, środki przewidziane na utrzymanie mocy produkcyjnych w polskim przemyśle obronnym. Struktura budżetu powinna sprzyjać rozwojowi i konsolidacji polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych, by jego struktura zbliżyła się do standardów europejskich i światowych.
6. Informacje na temat projektu budżetu nie zawierają podstawowych danych o planowanych na przyszły rok zakupach, a operują trudnymi do powiązania z gospodarką ogólnymi liczbami. Odbiega to od standardów obowiązujących w krajach NATO, gdzie podobne projekty są bardzo szczegółowe i pozwalają na analizę skutków podejmowanych decyzji dla poszczególnych przedsiębiorstw i całych regionów. W informacjach brakuje też danych pozwalających na analizę wpływu podejmowanych obecnie decyzji na wydatki obronne w latach przyszłych. Nieznane są choćby proporcje wydatków krajowych i zagranicznych, ani przewidywane koszty wprowadzenia do wyposażenia SZ obecnie kupowanych i pozyskiwanych typów sprzętu wojskowego.
7. Polskie Lobby Przemysłowe od lat postuluje powołanie organu, który integrowałby całą sferę gospodarczo-obronną, w tym zakupy sprzętu wojskowego, plany badawczo-rozwojowe, nadzór nad eksportem i importem oraz związanym z nim offsetem, a także opracowywał strategię rozwojową sektora. Obecna sytuacja, potwierdzona danymi o budżecie na rok 2005, a także informacjami o realizacji offsetu i programów badawczo-rozwojowych, w pełni potwierdza potrzebę powstania ośrodka, który roboczo nazywamy Urzędem ds. Uzbrojenia. Powinien on zintegrować wysiłki najlepszych specjalistów i przejąć obowiązki struktur istniejących obecnie w kilku resortach.

Warszawa, listopad 2004 r.

HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT