Mapa (klikalna)

Elastyczne Stanowiska Pracy

EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy. Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie i popieranie - w drodze współpracy transnarodowej - nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

Cele projektu ElaStan:

Promocja elastycznych metod zatrudniania jako metody podnoszącej efektywność i chroniącej kapitał intelektualny firmy

Promocja i wykorzystanie narzędzi oferowanych przez społeczeństwo informacyjne w uelastycznianiu form zatrudnienia (e-praca)

Promocja innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy i nowych możliwości zatrudnienia prowadzących do zwalczania nierówności

Cele operacyjne:

Promocja i rozwój następujących form zatrudnienia:

a) outsourcing indukowany

b) leasing pracowniczy

c) coemployment/employee sharing

d) outsourcing kooperatywny

e) telepraca, e-praca, praca nomadyczna, praca domowa

Upowszechnienie wykorzystania technologii teleinformatycznych w nowych formach zatrudnienia

Pobudzenie, utrwalenie i wspieranie roli oraz umiejętności samozatrudnienia

Rozwój lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości uzyskiwany w drodze lokalnej współpracy

Tworzenie koalicji gospodarczych, szczególnie regionalnych i lokalnych

Grupy docelowe:

Małe i średnie przedsiębiorstwa - szczególnie w zakresie punktów c) i d)

Duże przedsiębiorstwa stojące przed koniecznością restrukturyzacji - szczególnie w zakresie punktów a) i b)

Instytucje rynku pracy

Partnerzy:

Procesy Inwestycyjne S.A. - wnioskodawca

Instytut im. J. Paderewskiego (stowarzyszenie)

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Związek Pracodawców - Towarzystwo Dzieł

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Towarzystwo Amicus (stowarzyszenie)

Miejsce realizacji

Województwo mazowieckie ze szczególnym uwzględnieniem następujących ziem:

garwolińskiej

pułtuskiej

radomskiej

Założenia projektu

Projekt wskazywać ma w skali laboratoryjnej, ale w parametrach realnych, możliwość rozwiązań wypełniających przestrzeń pomiędzy decyzjami o charakterze zero-jedynkowym. Np.:

zatrudnić - nie zatrudnić lub

zwolnić - nie zwolnić,

które, przy braku znajomości innych form organizacji pracy, rozstrzygane są często na podstawie kryterium mniejszego ryzyka przedsiębiorcy, co w praktyce oznacza decyzję niekorzystną dla pracownika. Projekt ElaStan ma uświadamiać istnienie innych niż 0–1 decyzje i propagować ich stosowanie.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego charakteryzującego się dużymi kontrastami sytuacji na rynku pracy. Bardzo wysokie bezrobocie w radomskim, nikłe (lub brak) w Warszawie. Jednym z celów projektu jest wskazanie możliwości redystrybucji stopy zatrudnienia bez konieczności relokacji pracowników, lecz za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (telepraca, e-praca, itp.)

Istotnym działaniem projektu jest uświadomienie pracodawcom, że kapitał intelektualny ich firm „unoszony" jest przez pracowników odchodzących z firmy oraz wskazanie efektywnych metod ochrony tego kapitału.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw projekt ma wskazywać właścicielom firm możliwości rozwoju ukryte w tych działaniach, których małe firmy nie prowadzą, sądząc, że „przerasta" to ich możliwości. Należą do nich: PR, promocja, marketing (w tym marketing bezpośredni i akwizycja). Formy te można rozszerzyć na logistykę, transport, kadry i inne działania tzw. zaplecza (back office). Warto zwrócić uwagę, że w tym trybie funkcjonują już usługi finansowo-księgowe oraz doradztwo prawne i podatkowe.

Propagowane rozwiązania sprowadzają się do różnych form „dzielenia się" pracownikiem, dla którego firma nie posiada pełnego obciążenia pracą. Podkreślić należy, że „wspólny pijarowiec" nie oznacza wspólnego PR. (To ostatnie nie jest wykluczone, ale nie mieści się w ramach projektu).

Opis działań

Działanie 1. skupiać się będzie na identyfikacji lokalnych partnerów z terenów ziemi garwolińskiej, radomskiej i pułtuskiej, jako kanałów dostępu do grup docelowych. W oparciu o spisy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i przy współpracy związków pracodawców, znających specyfikę potrzeb firm w podziale branżowym i geograficznym zostanie przygotowana baza danych przedsiębiorstw, które mogą być zainteresowane przyjęciem projektu. Opracowana będzie oferta dla przedsiębiorców, w postaci broszury i seminarium szkoleniowego, zawierających informacje na temat promowanych form zatrudnienia i korzyści z nich płynących.

Kolejnym krokiem będzie wspólna z Partnerami Lokalnymi analiza problemów występujących na terenie ziem (gmin i powiatów) realizujących Partnerstwo oraz poszukiwanie rozwiązań problemów przedsiębiorstw. W tym celu opracowane zostaną ankiety, pakiety ofert oraz zorganizowane spotkania informacyjne.

W trakcie Działania 1. powstanie internetowe forum dyskusyjne oraz akcje promujące i nagłaśniające realizację Projektu i Program EQUAL w mediach.

Podczas realizacji Działania 1. trwać będzie poszukiwanie partnerów ponadnarodowych.

Działanie 2. to okres wdrażania zasadniczej fazy projektu.

1. Wdrożenie promowanych form zatrudnienia w wybranych firmach

2. Monitorowanie i analizowanie wyników wdrożenia nowych form zatrudnienia ze względu na efekty gospodarcze dla pracodawcy oraz społeczne dla bezrobotnych/pracowników.

3. Sporządzenie opracowań przedstawiających efekty pierwszej fazy projektu. Sporządzenie na podstawie tych opracowań poprawek do metod realizacji projektu.

4. Zaprojektowanie akcji propagującej cele projektu.

Działanie 3. to okres wdrożenia ostatecznej fazy projektu, tzn. działania promujące i informacyjne prowadzone na szerszą skalę (poza ziemie uznane w Działaniu 1. za priorytetowe)

1. Przy pośrednictwie związków pracodawców, władz samorządowych, Urzędów Pracy i instytucji obsługi biznesu (miękka infrastruktura), prasy lokalnej oraz parafii i duszpasterstw, dotarcie do przedsiębiorców w powiatach o największym bezrobociu w województwie z ofertą pomocy w realizacji nowych form zatrudnienia.

2. Zainteresowanie przedsiębiorców i Urzędów Pracy w pozostałych powiatach województwa, w tym w Warszawie, skorzystaniem z zasobów siły roboczej powiatów o większym bezrobociu, co ułatwią nowe formy zatrudnienia.

3. Odbycie serii seminariów szkoleniowych dla przedsiębiorców uczestniczących w projekcie.

4. Przekazanie know-how przedsiębiorcom, którzy zdecydują się uczestniczyć w projekcie, szczególnie w powiatach o wielkim bezrobociu.

5. Monitorowanie i analizowanie wyników projektu, sporządzanie opracowań i propagowanie rezultatów także w innych regionach Polski oraz Unii Europejskiej.

6. Prezentacja Raportu z realizacji Projektu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz w sejmowej Komisji Pracy i Polityki Socjalnej. Lobbing w lokalnych władzach samorządowych.


HOMEStrona główna - CER Home Page NEXTNastępna strona - Next page


INTERNET CONSULTANT