Rozmowa z Beatą Matecką

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group”

Beata Matecka — Prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” Sp. z o.o.
Dotacje UE

— Pani Prezes, czy warto starać się o unijne dotacje?

— Na pewno warto i jest, o co się starać. Polskie firmy otrzymały od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej około 6 miliardów złotych. Jest to wielka kwota, która nawet po podzieleniu przez kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw, które je uzyskały może mieć istotne znaczenie dla każdej firmy. Sama liczba firm, które otrzymały dotacje wskazuje na to, że zainteresowanie ze strony przedsiębiorców było duże, ponieważ oczywiście nie wszystkim firmom udało się je uzyskać dla swoich projektów. Starania o dotacje są procesem trudnym, długotrwałym, wymagającym specjalistycznej wiedzy, znajomości procedur unijnych i buchalterskiej dokładności. Z tego względu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia takich firm jak nasza.
Na podstawie kilkuletniego doświadczenia wiemy, że projekt nie zaczyna się ani nie kończy na wniosku, a najtrudniejsze nie jest samo uzyskanie dotacji, ale jej prawidłowe zrealizowanie. Dlatego firma Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. oferuje swe usługi w całym cyklu życia projektu. Zajmujemy się zarządzaniem projektem, co oznacza, że otaczamy naszych klientów rzetelną opieką od momentu powstania pomysłu poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kontrolę przebiegu projektu do chwili wpłynięcia pieniędzy na konto beneficjenta.

— Pozyskanie jakiej dotacji sprawiło Pani największa satysfakcję?

— Niewątpliwie największym sukcesem było pozyskanie dotacji na projekt promocyjny z branży mięsnej. Dotacja na promocję polskich produktów za granicą w 2008 r. w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Stół Pełen Smaków”, której budżet miał wartość ok. 10 mln zł. Kampania ta została opracowana przez naszą firmę na zlecenie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego — UPEMI, a zaakceptowana przez Komisję Europejską. Jej celem było zbudowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku produktów mięsnych pochodzących z Unii Europejskiej na rynku Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Polska jest znaczącym rolniczo krajem w Unii Europejskiej, posiadamy doskonałe produkty żywnościowe. Produkty te jednak trzeba w odpowiedni sposób przedstawić konsumentom, zwłaszcza w tak odległych krajach, jak Korea Południowa, czy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Bez promocji przetwórcy nie są w stanie podbić nowych rynków.
Cieszy nas, że wskazanym przez nas kierunkiem poszły inne firmy doradcze i organizacje, którym udało się w tym roku uzyskać dotacje unijne na podobne cele.

— Jak wynika z rankingu polskich firm przeprowadzonego przez miesięcznik „Forbes” na rynku doradztwa unijnego w Polsce Grupa Kapitałowa „BCG” należy do czołówki?

— Tak. Bardzo nas to cieszy, spośród setek firm z naszego sektora nasza firma zajęła 9 miejsce w klasyfikacji generalnej, 2 miejsce wśród firm doradczych na Mazowszu, 7 miejsce w zakresie dotacji na ekologię i 4 miejsce w pozyskiwaniu dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. To są bardzo dobre wyniki będące zasługą całego naszego zespołu, który ciężko na to pracował. 199 mln zł oraz wysoki wskaźnik liczby projektów zatwierdzonych do realizacji w stosunku do złożonych aplikacji to satysfakcją dla nas i zadowolenie naszych klientów.

— Czy wysokie miejsce w rankingu „Forbesa” przekłada się na wzrost popularności Pani firmy wśród klientów?

— Oczywiście tak, pozytywna opinia o Grupie Kapitałowej „Business Consulting Group” zamieszczona w tak renomowanym opiniotwórczym piśmie jak Forbes sprawiła, że zainteresowały się nami niektóre wielkie korporacje międzynarodowe.

— Jakie są źródła sukcesu Pani firmy?

— Sukces nie jest dla nas jednorazowym osiągnięciem. Jest nim długotrwała owocna współpraca z klientem, który ufa Grupie Kapitałowej „Business Consulting Group” Sp. z o.o. i powierza firmie kolejne zadania przynoszące wymierne korzyści. Dlatego też każdego klienta traktujemy indywidualnie. Oferujemy konsultacje, dzięki którym nasi doradcy identyfikują potrzeby klienta i proponują mu najlepsze rozwiązania. Preferujemy model wspólnego wypracowywania decyzji, ponieważ uważamy, że tylko w ten sposób można osiągnąć optymalny efekt, a klient ma stały wpływ i wgląd w naszą pracę. Jesteśmy nastawieni na jakość usług, a nie ich ilość. Dlatego staramy się by przedsięwzięcia, w których realizacji pomagamy były przede wszystkim realne.
Na bazie zdobytych doświadczeń, wspólnie z klientem analizujemy jego potrzeby, dobieramy rozwiązania najlepiej pasujące do charakterystyki prowadzonego biznesu oraz optymalizujemy środki i metody dotarcia do satysfakcjonującego efektu końcowego. Budowanie kultury firmy w oparciu o jasno określone zasady i wyznaczone cele daje przewagę konkurencyjną, a w dłuższej perspektywie czasu stanowi o jej sukcesie. Naszym sukcesem jest sukces naszych klientów.

— Jaka jest specjalność Grupy Kapitałowej BCG?

— Zespół ekspertów Grupy Kapitałowej BCG uczestniczył w wielu funduszach i projektach zarówno w poprzedniej jak i obecnej perspektywie finansowej. Obecnie przygotowujemy aplikacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W poprzednich perspektywach finansowych, czyli do roku 2006 doradzaliśmy i przygotowywaliśmy skuteczne aplikacje z zakresu niżej wymienionych programów: SAPARD, PHARE, SPO WKP, SPO ROL, SPO RYBOŁÓWSTWO, ZPORR, SPO RZL, EOG, VI PROGRAM RAMOWY, PROMOCJA PRODUKTÓW ROLNYCH NA RYNKACH KRAJÓW TRZECICH.
Z sukcesem pozyskaliśmy dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rybnym oraz rolno-spożywczym i przy naszym współudziale powstało w Polsce wiele dynamicznie się zakładów przetwórczych. Przez ostatnie 3 lata kwota zdobytych dofinansowań dla naszych klientów w tej branży przekroczyła 350 milionów złotych. Jesteśmy dumni, że nasi klienci zwracają się do nas jak do firmy partnerskiej, z którą dzielą się swoimi pomysłami na przyszłość i proszą o dalszą współpracę doradczą. Relacje, które stworzyliśmy pozwalają nam wierzyć, iż nawet po wyczerpaniu funduszy unijnych nasza współpraca i relacje z klientami będą bardzo ożywione.
Szczególną uwagę poświęcamy potrzebom małych i średnich firm oraz ekologii — zwłaszcza energii odnawialnej.
Pozyskujemy fundusze unijne dla wielu przedsięwzięć inwestycyjnych z Programów Regionalnych. Nasze wysokie drugie miejsce w rankingu firm doradczych województwa mazowieckiego świadczy o naszej dużej skuteczności i doświadczeniu.
Dużym wyzwaniem dla naszego zespołu są projekty o dużej skali. Szczególnie projekty o charakterze innowacyjnym, które realizujemy z programu Innowacyjna Gospodarka.
Zaangażowanie ekspertów, prace nad projektem wymagają dużo czasu i precyzji w przygotowaniach, gdyż procedury i regulaminy konkursów są bardzo restrykcyjne w stosunku do dokumentacji przedkładanej do oceny przez Instytucję Wdrażające.
Dostrzegamy duże przyspieszenie firm w realizacji projektów energii odnawialnej, zarówno biogazowni, elektrowni wodnych, jak i energii wiatrowej.
W ostatnim naborze wniosków w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 29 zaakceptowanych projektów, aż 6 opracowywanych przy naszej pomocy projektów farm wiatrowych zostało zakwalifikowanych do dotacji. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że samo przyznanie dotacji nie wystarcza na realizację projektu inwestycyjnego i dlatego, utworzyliśmy konsorcjum firm, które zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania dla deweloperów i inwestorów, jak też udzielaniem im pomocy w optymalizacji wydatków związanych z realizacją budowy farm wiatrowych, korzystając z usług wyspecjalizowanych firm mających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie zarówno w kraju jak i za granicą. Nawiązaliśmy nawet bezpośrednie kontakty z producentami turbin wiatrowych. Konsorcjum będzie się też zajmowało opracowywaniem planów inwestycyjnych i udzielało inwestorom pomocy w organizowaniu przez nich wkładu własnego, niezbędnego dla realizacji projektu inwestycyjnego. Konsorcjum nawiązało współpracę z Korea Eximbankiem i innymi instytucjami finansowymi.
Nasza Grupa Kapitałowa jest udziałowcem, Mazowieckiej Agencji Energetycznej, która ma wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii w regionie. Agencja ma m.in. wspierać przedsięwzięcia proekologiczne, wykorzystujące energię słoneczną, geotermalną oraz energię wiatru i wód, a także energię z biomasy i biogazu. Wspólnie z Agencją zorganizujemy serię szkoleń z zakresu energii odnawialnej.

— Czy organizują Państwo szkolenia także w innych dziedzinach?

— Tak. Świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie prowadzonej przez naszą firmę działalności. Oferujemy także profesjonalne usługi doradcze, poprzez które dopasowujemy do potrzeb naszych klientów szkolenia specjalistyczne wspierające ich proces rozwojowy.
Np. należąca do naszej Grupy Kapitałowej firma Skills Academy Sp. z o.o. w styczniu i lutym 2010 r. organizuje szkolenia z zakresu „Fundusze unijne na start i rozwój e-biznesu”. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najbardziej aktualnymi zasadami udzielania dofinansowania w ramach uruchomionych działań 8.1 i 8.2 POIG dla osób i firm planujących rozpoczęcie i rozwój biznesu w Internecie (w mediach elektronicznych). W pierwszym kwartale 2010 r. rusza też kolejny konkurs na dotacje z POIG 8.1 e-biznes i 8.2 B2B; konkurencja jest ogromna, a wnioski i pomysły w sieci coraz lepsze, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć zasady gry i dowiedzieć się więcej od eksperta prowadzącego szkolenie, jakie wnioski składane były w ostatnich konkursach oraz jakie błędy popełniali przedsiębiorcy. Szkolenie będzie miało charakter żywej dyskusji case study, rozwiązywania błędów i wątpliwości na konkretnych przykładach.
Inne usługi

— Czy poza doradztwem Pani Grupa Kapitałowa wykonuje też inne usługi?

— Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o. świadczy również usługi księgowe na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego. Oferujemy kompleksową obsługę prawno-finansowo-księgową przedsiębiorstw.
Ponadto w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy następujący zakres usług:
zarządzanie i organizację działów finansowych oraz księgowych podmiotów polskich i granicznych,
doradztwo kredytowe, finansowe i leasingowe (opracowywanie biznesplanów itp., dokumentacji),
zarządzanie ryzykiem finansowym,
zarządzanie holdingiem,
usługi finansowe i księgowe dla podmiotów gospodarczych oraz opracowywanie bilansów,
doradztwo podatkowe,
obsługa projektów, które już otrzymały dofinansowanie,
ocena pozycji firmy na rynku oraz tworzeniem strategii rozwoju firmy.

— Partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z form współpracy w ramach polityki gospodarczej kraju. Czy, a jeśli tak, to w jakiej mierze BCG uczestniczy w realizacji tego programu?

— Doceniamy partnerstwo publiczno-prywatne jako dźwignię inwestycyjną w szczególności dla samorządów. Obserwowaliśmy prace legislacyjne nad nową ustawą o „ppp” oraz towarzyszącą jej o koncesjach na roboty budowlane lub usługi. Już w 2008 roku powołaliśmy spółkę dedykowaną tym przedsięwzięciom, a wiosną ubiegłego roku zorganizowaliśmy konferencję „Nowe partnerstwo publiczno-prywatne”. Od tego czasu monitorujemy rynek i przedstawiamy swoją ofertę doradczą, czego efektem są pierwsze studia przedinwestycyjne pisane przez naszych ekspertów dla poszczególnych miast. Chcielibyśmy, aby ów rynek rozwijał się szybciej, ale do tego potrzeba odwagi po stronie samorządowej oraz zdolności inwestycyjnej po stronie partnerów prywatnych. Jesteśmy umiarkowanie dobrej myśli i widzimy swoje miejsce na rynku jako doświadczona forma konsultingowa z fachowym zapleczem prawnym.

— Ważnym elementem polityki gospodarczej powinien być dialog środowisk gospodarczych ze stroną rządową czy władzą ustawodawczą. Jakie uwagi czy ew. sugestie w tym względzie miałaby kierowana przez Panią Grupa Kapitałowa do rządzą- cych naszym krajem?

— Dialog trwa, lecz nie zawsze przynosi wystarczające skutki. Na poziomie instytucjonalnym ma postać Komisji Trójstronnej, w której takie podmioty, jak nasz reprezentowane są przez organizacje pracodawców. Na poziomie bieżących i bezpośrednich kontaktów pozostajemy w dialogu z tymi agendami rządowymi, z którymi łączą nas nasze przedsięwzięcia. Warto wymienić np. Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czy Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wszędzie tam, gdzie dialog jest konkretny i oparty na rozwiązywaniu zagadnień jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Na poziomie ogólnorządowym i parlamentarnym bywa gorzej, bo w grę wchodzą stare przyzwyczajenia urzędnicze, zmienne interesy partyjne czy nawet utrwalone mitologie społeczno-gospodarcze nie zawsze przystające do realiów rynkowych.

— Jak wiadomo Polska przejmie 1 lipca 2011 r. tzw. prezydencję w Unii Europejskiej, tzn. organizować będzie prace całej wspólnoty przez kolejne sześć miesięcy. Aktualnie władze pracują nad programem i priorytetami swej prezydencji, tak by najlepiej wykorzystać polskie „5 minut” w Unii. Czy z racji zdobytego doświadczenia BCG w obsługiwaniu funduszy unijnych uczestniczą Państwo w jakikolwiek sposób w szeroko pojętych przygotowaniach Polski do tej prezydencji, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

— Debata na temat prezydencji trwa w mediach i do pewnego stopnia w ramach wspomnianego dialogu między administracją a przedsiębiorczością. Jednak nie nabrała ona jeszcze rumieńców i nie jest wystarczająco sprecyzowana, a przecież mówimy o szansie dobrego pokazania się Polaków w Europie.
Z naszej perspektywy ważne jest myślenie o funduszach unijnych w ramach perspektywy finansowej po roku 2013. Część polskich ekspertów i polityków podkreśla socjalne i spójnościowe aspekty funduszy. My z kolei namawiamy do myślenia innowacyjnego i przyszłościowego, jak choćby tego, które wiąże się z odnawialnymi źródłami energii. Patrząc jeszcze szerzej, nie przeceniamy znaczenia poszczególnych prezydencji, ponieważ interferują one z nową strukturą władz unijnych, co może powodować nieoczekiwane dysfunkcje. Warto, aby narody Europy na nowo patrzyły na Unię Europejską jako na wspólnotę wolnych ludzi, a nie tylko mechanizm dotacyjny.

— Dziękujemy za rozmowę — redakcja.

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Biznes, finanse.