„Portret morza” — fotografia Michała Browarskiego

Joanna Paszkiewicz-Jagers
Krytyk sztuki

Czy to jest jeszcze fotografia, czy już malarstwo? A może — jedno i drugie? Dwa rodzaje sztuk połączone wjedno, za sprawą talentu autora Michała Browarskiego? Talentu i — dodajmy — wyjątkowej pracowitości i trzydziestoletniego doświadczenia w zawodzie… także podwójnym: fotoreportera i fotografika.
Fotografik odbiera wrażenia w sposób emocjonalny jako artysta; fotoreporter wyostrza uwagę, by dać świadectwo określonej chwili. Obie te umiejętności Michał Browarski połączył, fotografując Bałtyk. Ów „Portret morza”, podwójny portret łączący dokument i sztukę, stanowi zwieńczenie dotychczasowej drogi zawodowej Michała Browarskiego. W ciągu trzydziestu lat pracy był, jak sądzę, bardziej fotoreporterem, z doświadczenia i temperamentu. Natomiast podczas dziesięciu lat pracy nad portretowaniem Bałtyku, o wszystkich porach roku, wszystkich porach nocy i dnia — pracował inaczej. Pracował tylko dla siebie i był sam.
Morze, które pokazał jest czyste. Nieobecne, czy prawie nieobecne są ślady obecności człowieka. Otrzymujemy obraz czegoś, co potocznie, i jakże trafnie, nazywa się “żywiołem morza”. Zachowany zostaje reporterski konkret; kamień jest uformowanym przez wodę kamieniem, mokry piasek — piaskiem, odbicie księżyca wyraźnie odbiciem księżyca, ale przydana zosta¬je wartość dodatkowa; potęga morskiego piękna. Odczucie piękna pokazuje nam fotograf najpełniej za sprawą koloru.
Kolor pejzażu interesował Michała Browarskiego już wcześniej, jednak dopiero w tych bałtyckich zdjęciach ukazał w pełni swą kolorystyczną wrażliwość. Nie da się opisać przesubtel- nej palety kolorystycznej tych zdjęć. Za jej sprawą doznajemy poczucia harmonii; takiego poczucia, które towarzyszyłoby nam, gdybyśmy sami stanęli nad brzegiem morza, w samotności kontemplując jego piękno.


“The portrait of the sea” — Photography of Michał Browarski
Joanna Paszkiewicz-Jagers
Art critique

The portrait of the sea-color and symmetry. Is it still photography or already painting? And maybe both? Two types of art combined in one by the binding power of the authors, Michał Browarski’s talent. Talent and we as may add his extraordinary, steady hard work and over thirty years experience in the profession-also diveded in two, as a reporter and photographer. The photographer as an artist experiences in the emotional manner while the reporter sharpens his senses to testify the truth of the moment. Both skills were united by Michał Browarski making the photographs of the Baltic sea. That specific “Portrait of the sea” double portrait combining documen-tary and art is a crowing of his previous career. During thirty years of work I presume that he was more of the reporter based upon his experience and temperament. But during ten years of work on the Baltic photographed at the all times of nigth and day he has worked differently. He has worked just for himself and was alone.

The sea that he portrayed is clear. Absent, almost free from the human presence. We get the picture of something, which is commonly and how accurately called the “element of the sea”. We get to keep the reporter’s particularity: The stone formed by water remains the stone, wet send-send, the moonlight reflection is still moon, but we get at the added value of the powerful beauty of the sea. The feeling of beauty is most fully conveyed onto us through the color. Michal Browarski has always been interested in the color of the landscape, but only in his “Baltic” pictures he had fully exposed his sensitivity to the color. The subtle range he uses is beyond imagination. Through it we experience the harmony, the feeling we would get standing ourselves at the contemplating its beauty.

Michał Browarski
Prażanin, fotografik, członek ZPAF oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Brukseli. W latach 70. i 80. fotografował dla magazynu „Polska”. Współpracował z wieloma warszawskimi teatrami, magazynem „LOT — Kalejdoskop” oraz Tokijską Agencją Prasową. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uhonorowany nagrodą i dyplomem Ministra Kultury. Fotografią pejzażową zajmuje się od 30 lat.
Prace Michała Browarskiego znajdują się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, USA, Kanadzie i Holandii.
Wystawy indywidualne:
1981 — Pielgrzymi 1981, Chicago, USA
1991 — Kolor pejzażu, Stara Galeria ZPAF, Galeria
Kodak, Warszawa
1992 — Afganistan 1992 — czas pokoju, czas wojny,
Stara Galeria ZPAF, Warszawa
1993 — Afganistan 1992 — czas pokoju, czas wojny,
Muzeum Etnograficzne, Groningen, Holandia
1995 — Pejzaże Morza Bałtyckiego, Galeria Kodak, Warszawa
1998 — Krajobrazy nieba, Galeria Uniwersytetu Warszawskiego
1998 — Kolor Bałtyku, Stara Galeria ZPAF, Warszawa
2001 — Wiara-natura-wojna, Stara Galeria ZPAF, Warszawa
2003-2004 — Portret morza — Symetria i kolor, Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk
2005 — Chopinowskie Mazowsze — wystawa prezen-towana podczas XV Konkursu Chopinowskiego, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa

[nggallery id=7]

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Galeria.