V4 wskazuje główne wyzwania dla UE. “Unia pozostaje najlepszym narzędziem, aby sprostać stojącym przed nami wyzwaniom”

Utrzymanie jedności UE, rozwój jednolitego rynku, stabilna strefa euro, utrzymanie strefy Schengen, kontrola granic zewnętrznych, wzmocnienie demokratycznej kontroli oraz zapewnienie, by UE pozostała globalnym graczem – to główne wyzwania stojące przed UE – napisali w oświadczeniu premierzy V4.

 

Podczas spotkania 2 marca w Warszawie premierzy Polski Beata Szydło, Czech Bohuslav Sobotka, Słowacji Robert Fico i Węgier Viktor Orban przyjęli wspólne oświadczenie „Silna Europa – Unia Działania i Zaufania”. Mam ono być wkładem państw Grupy Wyszehradzkiej do deklaracji rzymskiej, która zostanie przyjęta na jubileuszowym szczycie UE w Rzymie 25 marca. Odbędzie się on w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, co dało początek budowania wspólnoty europejskiej.

UE pozostaje najlepszym narzędziem, aby sprostać stojącym przed nami wyzwaniom. Wartości na jakich UE została oparta tj. – godność człowieka, wolność, demokracja, równość, państwo prawa czy poszanowanie praw człowieka – zachowują swoją ważność. UE powinna pozostać otwarta wobec tych krajów, które podzielają te wartości, w tym przede wszystkim wobec krajów Bałkanów Zachodnich i naszych wschodnich sąsiadów

— czytamy w oświadczeniu premierów.

Podkreślono w nim, że jedność UE ma zasadnicze znaczenie i powinna być zawsze punktem wyjścia.

Osiągnięcie konsensusu jest niezbędne, jeśli chcemy zwiększyć zaufanie dla naszych działań. Niezależnie od tempa procesu integracji, wszyscy musimy dążyć w jednym kierunku, mając wspólny cel, wizję i zaufanie w silną i dostatnią Unię

— czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że każda forma wzmocnionej współpracy w ramach UE powinna być otwarta dla każdego państwa członkowskiego tak, aby „bezwzględnie uniknąć wszelkiego rodzaju dezintegracji jednolitego rynku, strefy Schengen, jak i samej Unii Europejskiej”.

Zaznaczono w nim, że „jednolity rynek jest projektem o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich europejskich gospodarek, dobrobytu ich obywateli, jak również społecznej, terytorialnej i gospodarczej spójności UE”.

Jest jeszcze duży potencjał do dalszego pogłębienia Jednolitego Rynku, w szczególności poprzez ukończenie budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego i Unii Energetycznej, jak również w sektorze usług, gdzie powinniśmy realizować ambitną agendę

— czytamy w oświadczeniu.

Zaznaczono w nim, że dobrobyt socjalny obywateli europejskich pozostaje najważniejszym celem, jednak „standardy socjalne nie mogą być jednolite a postęp społeczny powinien podążać za wzrostem gospodarczym”.

Musimy wzmocnić reformy strukturalne, konkurencyjność, produktywność oraz jednolity rynek w celu przyspieszenia właściwej konwergencji gospodarek

— czytamy.

Premierzy V4 wskazali, że budżet UE powinien nadal służyć przewidywalnym i stabilnym inwestycjom długoterminowym. „Badania i rozwój, infrastruktura oraz edukacja pozostają również kluczowymi obszarami. Również rola polityki spójności jest w tym zakresie niezastąpiona” – zgodzili się.

Jak oceniono, „stabilna i odporna strefa euro jest niezbędnym warunkiem dla zdrowego środowiska gospodarczego całej Unii”.

Wszelkie nowe inicjatywy powinny być zaprojektowane w sposób przejrzysty i być otwarte dla wszystkich państw członkowskich

— zaznaczyli w oświadczeniu szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Premierzy podkreślili też, że „obywatele czują się bezpiecznie tylko wtedy, gdy są przekonani, że żyją w miejscu, gdzie zapewniona jest pełna kontrola granic zewnętrznych, i których właściwe instytucje dysponują wystarczającymi instrumentami, by chronić ludzi przed niebezpieczeństwem”.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dokonaliśmy znacznych postępów w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE. Teraz nadszedł czas, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie strefie Schengen. Należy zapewnić, by swobodny przepływ osób w całej UE pozostał jednym z naszych największych osiągnięć, docenionych przez obywateli. Musimy zatem kontynuować działania w zakresie zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej, które zostały przyjęte na Malcie

— czytamy.

Czytaj dalej na następnej stronie

Jak podkreślono w oświadczeniu, poprzez wsparcie integralności terytorialnej sąsiadów UE inwestuje również we własne bezpieczeństwo.

 

Należy zapewnić komplementarność między UE a NATO, zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas warszawskiego szczytu NATO. Powinniśmy dążyć do pogłębienia naszej współpracy w dziedzinie obrony i wypracowania strategicznej autonomii europejskiej. Europejskie zdolności obronne muszą być rozwijane przy jednoczesnym zachowaniu roli NATO w zapewnianiu kolektywnej obrony w Europie

— napisali szefowie rządów V4.

Opowiedzieli się też za wzmocnieniem stosunków transatlantyckich i kontynuacją ścisłej współpracy UE z Wielką Brytanią.

Naszą ambicją jest zapewnienie, by Unia pozostała globalnym graczem” – napisali premierzy Polski Beata Szydło, Czech Bohuslav Sobotka, Słowacji Robert Fico i Węgier Viktor Orban. Jak zaznaczyli, „w świetle dynamicznych zmian w obszarze globalnego zarządzania, UE musi być gotowa do podjęcia aktywnego przywództwa w kwestiach globalnych o znaczeniu europejskim.

Według szefów rządów państw V4 „stosunki między państwami członkowskimi a instytucjami powinny zapewnić pełne poszanowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności”. Jak uznali, należy wzmocnić demokratyczną kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi UE na szczeblu krajowym.

Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier zgodzili się też, że należy „przyznać bardziej istotną i definitywną rolę parlamentom narodowym, które konsekwentnie wpływają na zwiększanie legitymacji procesu decyzyjnego UE”.

Według nich „aby odzyskać zaufanie Europejczyków, zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje UE powinny zasadniczo zmienić swoje podejście do komunikacji – wobec obywateli, a także między sobą”.

Powinniśmy być szczerzy i bezpośredni w naszej komunikacji. Naszą wspólną odpowiedzialnością, instytucji i państw członkowskich, jest zapewnienie, że posługujemy się solidną i uczciwą narracją wobec połączonej Europy

— czytamy.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej wierzą, że Deklaracja Rzymska powinna stać się drogowskazem do jeszcze większych sukcesów Unii. Unii opartej na zasadach wzajemnego szacunku i rzeczywistości, integracji, wspólnej odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość i jedności w różnorodności. Unii, która potrafi sprostać podstawowym, wspólnym wartościom określonym w Traktatach. Aby tak się stało, musimy podjąć odważne decyzje. Musimy opierać się na mapie drogowej z Bratysławy, a jej jasny harmonogram realizacji przełożyć na praktyczną wizję Unii Działania i Zaufania

— napisali przemierzy Grupy Wyszehradzkiej.

Źródło: wPolityce.pl 02 03 2017

 

————————————————————————————————————–

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Dokumenty, stanowiska.