Partnerstwo dla Rozszerzenia: nowa oferta UE dla Ukrainy i nie tylko

Piotr Buras, Kai-Olaf-Lang

Wstęp

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie stanowi największe w historii zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Odpowiedź Unii Europejskiej i NATO na agresję Rosji obejmuje sankcje ekonomiczne, dostawy broni dla Ukrainy i wsparcie polityczne Kijowa. Sojusz północnoatlantycki dostosowuje swoją strategię bezpieczeństwa do nowych warunków i rozmieszcza dodatkowe siły na flance wschodniej.Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tego, jakie będzie zakończenie działań wojennych, nie sposób
wyobrazić sobie powrotu do geopolitycznego status quo ante

Ten wniosek dotyczy bez wątpienia także unijnej polityki sąsiedztwa, zwłaszcza w odniesieniu do sąsiadów wschodnich. W reakcji na rosyjską agresję Ukraina, Mołdawia i Gruzja złożyły wnioski o członkostwo w Unii Europejskiej, dając wyraz zarówno swojemu przywiązaniu do wartości europejskich, jak pragnieniu trwałego wyjścia z rosyjskiej strefy wpływów. Unia nie tylko nie może pozostawić tego ruchu bez odpowiedzi, ale też jej reakcja musi być adekwatna do zmienionej sytuacji geopolitycznej. Ta w nowym świetle stawia nie tylko interesy krajów aplikujących o członkostwo, lecz także interes
samej Unii.

Agresywna polityka Rosji, skierowana przeciwko całemu porządkowi bezpieczeństwa europejskiego i tym samym przeciwko fundamentalnym interesom UE, sprawia, że kwestii integracji wschodnich partnerów nie sposób postrzegać wyłącznie w kontekście wyzwań ekonomicznych i społecznych. Integracja będzie miała kluczowe znaczenie z punktu widzenia całego przyszłego porządku europejskiego i nowej autoidentyfikacji Unii Europejskiej jako aktora geopolitycznego. Polityka wobec tych wschodnich sąsiadów, których społeczeństwa i elity wyrażają wolę złączenia z UE, zyskuje tym samym rangę
pierwszoplanową dla polityki zagranicznej UE.

Fundacja im. Stefana Batorego
2
Pierwszym testem zdolności Unii Europejskiej do sprostania temu wyzwaniu będzie udzielenie formalnej odpowiedzi na wnioski o członkostwo. Ukraina już wypełniła wymagany unijnymi procedurami formularz. Następny krok to ocena Komisji Europejskiej i jednomyślna decyzja Rady Europejskiej o ewentualnym przyznaniu statusu kraju kandydackiego. W sytuacji, kiedy nadal trwają działania wojenne, a ich rezultat pozostaje kwestią otwartą, decyzje te będą miały głównie charakter polityczny i symboliczny. Niemniej ich kształt nie jest w żadnym razie bez znaczenia. Już teraz Unia Europejska
musi pracować nad strategią działania po zakończeniu wojny, a ta strategia nie może być prostym przedłużeniem dotychczasowego kursu w polityce Partnerstwa Wschodniego czy polityki rozszerzenia. Konieczna jest nowa oferta dla krajów Europy Wschodniej, wyciągająca wnioski z błędów przeszłości, uwzględniająca nowy kontekst polityczny i wymogi powojennej odbudowy Ukrainy.

Zakończenie

Najbliższe miesiące rozstrzygną, czy Unia Europejska stanie na wysokości zadania wobec najpoważniejszego wyzwania w swojej historii, z jakim musi się zmierzyć. Pomoc wojskowa, finansowa i polityczna dla walczącej o przetrwanie Ukrainy ma kluczowe znaczenie. Ale niezbędną i nie mniej ważną częścią odpowiedzi UE na dramatycznie zmienioną sytuację geopolityczną będzie redefinicja jej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia. Unia nie może dzisiaj pozwolić na politykę business as usual w tym obszarze. Ale nie może również składać obietnic bez pokrycia i mamić perspektywą szybkiej ścieżki członkostwa, której nie da się zrealizować

Jedno nie ulega wątpliwości: te kraje europejskie, które aspirują do członkostwa w Unii i znajdują się w newralgicznym z punktu widzenia UE położeniu – trzy kraje stowarzyszone oraz kraje bałkańskie– muszą zostać w o wiele bardziej zdecydowany i wymierny sposób zakotwiczone w „rodzinie europejskiej”, która jest jak na razie pojęciem tyleż wzniosłym, co pozbawionym realnego znaczenia. Pilnym zadaniem jest więc nadanie mu konkretnego wymiaru, ale towarzyszyć musi mu przekonanie, że
polityka rozszerzenia i przyjmowanie nowych członków to nadal kluczowe instrumenty unijnej polityki zagranicznej, pozwalające Unii oddziaływać na swoje otoczenie i stabilizować je, opierając się na własnych wartościach i zasadach. Dlatego każda oferta, jaką UE będzie składać w najbliższych miesiącach swoim europejskim partnerom, nie może stanowić alternatywy dla rozszerzenia. Horyzont zrewidowanej polityki Unii stanowić musi jej wizja jako silnie zintegrowanej wspólnoty wszystkich państw eu-ropejskich podzielających wspólne wartości i zasady. Niezależnie od tego, kiedy ta wizja będzie mogła zostać zrealizowana, podejmowane dzisiaj działania muszą być zaprojektowane tak, by mogły służyć osiągnięciu tego strategicznego celu.

Dlatego Unia potrzebuje dzisiaj Partnerstwa dla Rozszerzenia UE jako nowego projektu strategicznego. Sednem tej propozycji nie są zmieniona metodologia rozszerzenia bądź idea tworzenia Unii wielu prędkości czy koncentrycznych kręgów. Najważniejsze w niej są konkretne i bardzo wymierne działania zakotwiczające kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Unii państwa w „rodzinie europejskiej”, tak aby na trwałe znalazły one w niej swoje miejsce. Musi to polegać na włączeniu nowych krajów już teraz w silniejszą współpracę, przy jednoczesnym – także wzmożonym – nacisku na przestrzeganie fundamentalnych zasad UE: rządów prawa, demokracji i praw człowieka. Tylko połącze-
nie tych trzech elementów: strategicznej decyzji „za” poszerzoną Unią, zwiększonego zaangażowania od zaraz oraz pryncypialnej postawy w sprawie zasad i wartości, pozwoli na prawdziwą realizację zarówno aspiracji Ukraińców oraz innych społeczeństw europejskiego sąsiedztwa UE, jak i interesów
jej dzisiejszych członków.


Pełny tekst:

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/P.Buras_K-O.Lang_Partnerstwo-dla-rozszerzenia.pdf

Fundacja Batorego, Forum idei

Warszawa 2022

Artykuł dodano w następujących kategoriach: Analizy.